FORMstudio - novinky

27.10.2017 - Vydané FORM studio 2018

1) Import formulára lebo dokumentu pretiahnutím
2) Inštalácia aktualizácií programu bez administrátorských práv
3) Nová funkcia pre rýchlejšie vyplňovanie opakovaných texto
4) Nový nástroj Plán práce

FORM studio 2018 zdarma

Pri zakúpení programu FORM studio 2017 po 1.7.2017 máte službu Servis (aktualizácie, podpora) zadarmo až do konca roka 2018.

26.10.2016 - Vydané FORM studio 2017

1) Prehľadnejšie okno Klienti
2) Viac oprávnených osôb
3) Zmena prípony importovaných súborov
4) Nastavenie zložok pre import
6) Automatické zväčšenie okná Klienti
7) Nový PDF editor

2.7.2016 - FORM studio 2017 zdarma

Pri zakúpení programu FORM studio 2016 po 1.7.2016 máte službu Servis (aktualizácie, podpora) zadarmo až do konca roka 2017.

2.10.2015 - Vydané FORM studio 2016

1) Editor PDF - Súčasťou nového FORM studia 2016 je PDF editor, pomocou ktorého môžete do PDF súborov písať texty, vkladať čiary, rámčeky, poznámky a podobne.
2) Informácie o stave spracovania formulárov - u formulárov si môžete nastaviť percentom, koľko práce už máte hotové.
3) Možnosť obnovy dát zálohovaných v staršej verzii - Vo FORM studiu 2016 môžete obnoviť kompletnú kompaktnú zálohu vytvorenú v starších verziách programu od roku 2013.

31.10.2014 - Aktualizácia FORMstudio 2015

Vydané FORM studio 2014
1) Nové tlačidlo Formulár - akcie v páse kariet poskytuje rýchly prístup k funkciám formulára. Tie sú prístupné aj naďalej v lokálnej ponuke na pravé tlačidlo myši v zozname formulárov.
2) Nová funkcia Zmeniť informáciu k formuláru / poznámku umožňuje upraviť tieto údaje priamo v zozname formulárov. Predtým bolo nutné formulár otvoriť a v ňom upraviť pole Poznámka , ktorá sa potom objavila v zozname formulárov.
3) U formulárov sú teraz záložky pre súvisiace dokumenty, platby alebo pripojené formuláre a to aj v jednoduchom rozložení. Stačí kliknúť na deliaci prúžok (označený písmenkom A na obrázku nižšie).
4) Rýchle prepínanie medzi otvorenými formulármi 5) Hľadanie v zoznamoch 6) Chytré kopírovanie adresy cez schránku

6.11.2013 - Aktualizácia FORMstudio 2014

Vydané FORM studio 2014
Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Účtovné, platobné. Ďalej formuláre Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel a Čestné vyhlásenie za účelom preukázania zániku verejného zdravotného poistenia v SR.
Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Sociálna podpora.
Nové formuláre skupín Spotrebné dane a Účtovné, platobné. Ďalej formulár Poštový poukaz na adresu.
Nová funkcia hľadania v klientoch, formulároch a dokumentoch. Zväčšovanie editačných prvkov v editoru formulárov - lupa. Nový volitelný vzhľad Office 2013.
Nové formuláre skupín Spotrebné dane a Poštové.
Nové formuláre - Obálka, Žiadosť o uvoľnenie výplaty, Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend .

2.7.2013 - FORM studio 2014 zdarma

Pri zakúpení programu FORM studio 2013 po 1.7.2013 máte službu Servis (aktualizácie, podpora) zadarmo až do konca roka 2014.

16.11.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2013

Vydané FORM studio 2013
- zmena vzhľadu a ovládania pomocou pásu kariet (ako napríklad z Microsoft Office).
- tlačidlo Najpoužívanejšie formuláre
- umiestnenia navigačného panelu vpravo
- možnosť zmeny farebného vzhľadu
- Prehľadnejšie zobrazenie dokumentov
Nové formuláre skupiny Dôchodkové poistenie.

20.10.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nové formuláre skupín Registrácie, Zdravotné poisťovne a skupiny Konkurz a reštrukturalizácia. Ďalej formuláre Jednotný správny doklad (JSD), Poštový podací hárok, Kniha výplatného pre reklamné adresované zásielky.
Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Štatistika. Ďalej formuláre Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty, Vznik - zánik daňovej povinnosti FO a PO.
Nové formuláre skupiny Sociálne poistenie.

2.7.2012 - FORM studio 2013 zdarma

Pri zakúpení programu FORM studio 2012 po 1.7.2012 máte službu Servis (aktualizácie, podpora) zadarmo až do konca roka 2013.

25.6.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nový formulár - Hromadný príkaz na úhradu do tuzemska (Tatra banka).
Zmeny vo formulároch - do formulára Súhrnný výkaz k DPH doplnený import dát z CSV.

18.5.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nové formuláre - Spotrebná daň z liehu (platná od 1.4.2012), Spotrebná daň z piva (platná od 1.4.2012), Spotrebná daň z vína (platná od 1.4.2012).
Nový formulár - Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre neziskovú účtovnú jednotku.

30.4.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nový formulár - Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív.

10.4.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nový formulár - Poznámky k účtovnej závierke pre neziskovú účtovnú jednotku.
Nový formulár - Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP.
Nové formuláre - Poznámky k účtovnej závierke (s prílohou 3a v PDF formulári), Výpoveď z pracovného pomeru.

22.2.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nové formuláre - Daňové priznanie k dani z emisných kvót, Poznámky k účtovnej závierke (s prílohou 3a), Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného, Príloha k výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely RZ.
Do daňových priznaní doplnená tlač cez FDF.
Nové formuláre skupiny Spotrebné dane a formuláre Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty (tuzemská osoba, zahraničná osoba, skupina).
Nové formuláre skupiny Závislá činnosť. Ďalej formuláre Prehľad o peňažných tokoch (priama a nepriama metóda), Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Žiadosť o registráciu fyzickej osoby, Žiadosť o registráciu právnickej osoby.

20.1.2012 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ A, Daňové priznanie k DPFO Typ B.
Nové formuláre - Daňové priznanie k DPH (platné od 1.1.2012), Daňové priznanie k DPPO (od 1.1.2011), Poznámky k účtovnej závierke.

25.11.2011 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nový formulár - Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane.
Nový formulár - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Nový formulár - Žiadosť o výpis z registra trestov.

14.10.2011 - Aktualizácia FORMstudio 2012

Nové formuláre - Spotrebná daň z minerálneho oleja, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP, Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa Dôvera+ ZP.
Nové formuláre - Žiadosť o vydanie povolenia prijať z iného členského štátu v pozastavení dane (príležitostne), Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ Union ZP.

29.8.2011 - Aktualizácia FORMstudio 2011

Nové formuláre skupiny Spotrebné dane.
Nové formuláre - Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP, Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa VšZP.
Nový formulár - Výkaz mzdových nárokov.
Nové formuláre - Výstupný list, Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti.

2.7.2011 - Aktualizácia FORMstudio 2011

Nové formuláre - Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP, Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa VšZP.

1.7.2011 - FORM studio 2012 zdarma

Pri zakúpení programu FORM studio 2011 po 1.7.2011 máte službu Servis (aktualizácie, podpora) zadarmo až do konca roka 2012.

16.6.2011 - Aktualizácia FORMstudio 2011

Nový formulár - Výkaz mzdových nárokov.
Nové formuláre - Výstupný list, Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti.

20.5.2011 - Aktualizácia FORM studio 2011

Nové formuláre - Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty, Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti, Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty, Žiadosť o opätovné vyplatenie neprevzatých nemocenských dávok, Žiadosť o rodičovský príspevok.
Nové formuláre - Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty , Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti.
Nové formuláre - Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty, Žiadosť o priznanie úrazovej renty.

29.4.2011 - Aktualizácia FORM studio 2011

Nové formuláre - Žiadosť o Apostille doložku, Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky, Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením, Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP, Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa Dôvera+ ZP.
Nové formuláre - Odhláška poistenca, Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.
Nové formuláre - Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív, Pisomná dohoda medzi zamestnávatelom a zamestnancom o použití cestného motorového vozidla iného, než poskytnutého zamestnávatelom, na pracovnú cestu, Príkaz na vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu, Prihláška poistenca.

8.4.2011 - Aktualizácia FORM studio 2011

Nové formuláre skupiny Sociálne poistenie.
Nové formuláre - Žiadosť o dávku garančného poistenia, Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia VšZP, Prihláška/Odhláška platiteľa poistného/Oznámenie o zmenách platiteľa poistného Union ZP.
Nové formuláre Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia, Žiadosť o uvolnenie výplaty, Výkaz preddavkov na poistné na verejne zdravotné poistenie - SZČO Union ZP, Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP.

18.3.2011 - Aktualizácia FORM studio 2011

Nové formuláre - Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa - Union ZP, Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa Union ZP.
Nové formuláre - Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku, International Consignment Note/Medzinárodný nákladný list, Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa VšZP.
Nové formuláre - Prehlásenie o nároku na zníženie dane z nehnuteľností, Hlásenie o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov dovezeného na územie SR z tretieho štátu, Hlásenie o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov vyvezeného z územia SR na územie tretieho štátu, Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie VšZP, Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP.

25.2.2011 - Aktualizácia FORM studio 2011

Nové formuláre Ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2010 (typ S a X vrátane príloh). Ďalej formuláre skupiny Majetkové dane, Výkaz preddavkov SZČO VšZP a zmeny v ďalších formulároch.

18.2.2011 - Aktualizácia FORM studio 2011

Nové formuláre Ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2010 (typ A, B, C, potvrdenie a oznámenie). Ďalej formuláre Súvaha a Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platné od 1.1.2011) a Spotrebná daň zo zemného plynu. Do formulárov DPFO A, DPFO B, DPPO a Prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň z príjmov FO zo ZČ doplnený export do XML pre Portál daňovej správy a tlač vo formáte FDF/PDF. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné. Doplnený export pre elektronické podanie do Daňového priznania k DPH a Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov FO zo ZČ.

28.1.2011 - Aktualizácia FORM studio 2011

Nové formuláre - Výkaz o majetku a záväzkoch, Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Výkaz poistného a príspevkov, Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku. Zmeny v ďalších formulároch.
Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ A, Daňové priznanie k DPFO Typ B, Daňové priznanie k DPPO (od 1.1.2010), Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch (od 1.1.2010), Spotrebná daň z minerálneho oleja. Zmeny v ďalších formulároch.

16.11.2010 - nová verzia FORM studio 2011

Nová verzia FORM studio 2011 je k dispozícii. Pre prechod z FORM studia 2010 sa neinštaluje do novej zložky, ale pomocou štandardnej aktualizácie.

24.9.2010 - Aktualizácia FORM studio 2010

Obsah aktualizácie:

 • Nové formuláre skupiny Registrácie / Živnostenský register
 • Formuláre Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu ZS poskytnutej nezmluvným poskytovateľom ZS pre poistencov spoločnosti Dôvera+ ZP,
 • Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP
 • Zmeny v ďalších formulároch.

9.7.2010 - FORM studio 2011 zdarma

Pri zakúpení programu FORM studio 2010 po 30.6.2010 máte službu Servis (aktualizácie, podpora) zadarmo až do konca roka 2011.

16.4.2010 - Aktualizácia FORM studio 2010

Obsah aktualizácie:

 • Nové formuláre - Poštové poukážky - hromadná tlač, Faktúra. Zmeny v ďalších formulároch.
 • Nový formulár - Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch.
 • Nový formulár - Mandátna zmluva.
 • Nové formuláre - Žiadosť o vystavenie form. E 101 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného člen. štátu EÚ,
 • Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby zvyčajne zamestnanej,
 • Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania,
 • Prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň z príjmov FO zo ZČ a zmeny v ďalších formulároch.
 • Nové formuláre skupín Zdravotné poisťovne, Poštové, Štatistika.
 • Ďalej formuláre Štítky, Žiadosť o dávku garančného poistenia,
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa,
 • na účely dôchodkového poistenia, Hlásenie o uzavretí manželstva,
 • Hlásenie o narodení, List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 • Hlásenie o rozvode, Hlásenie o sťahovaní a zmeny v ďalších formulároch.

26.11.2009 - Aktualizácia FORM studio 2010

Obsah aktualizácie: Nové formuláre skupiny Konkurz a reštrukturalizácia. Ďalej formulár Oznámenie poistnej udalosti a zmeny v ďalších formulároch.

20.11.2009 - Nová verzia FORM studio 2010

Nová verzia FORM studio 2010 je k dispozícii na stiahnutie. Obsahuje rad nových funkcií, prehľadnejšie usporiadanie nastavenia klienta a nastavenia programu, pripomenutie dôležitých udalostí a daňový kalendár v navigačnom paneli, centrálnu správu licencií v sieti, prípravu na elektronické podania formulárov a ďalšie.

Informácie v navigačnom paneli

V navigačnom paneli na ľavej strane okna programu sa zobrazujú aktuálne správy a informácie z RSS kanálu na webe formstudio.sk.

V navigačnom paneli je tiež nové okno, kde sa zobrazujú plánované akcie z kalendára a daňové povinnosti podľa daňového kalendára na najbližšie dni. Predstih počtu dní, kedy chcete tieto úlohy vopred vidieť si môžete nastaviť.

Elektronické podania formulárov

Vo FORM studiu 2010 sú k dispozícii funkcie pre elektronické podanie formulárov (export súborov XML pre elektronické podanie) a tlač pomocou FDF. Zatiaľ sú tieto funkcie dostupné iba vo formulári priznania k DPH.

Funkcie pre elektronické podania sú zaradené tiež vo formulároch zdravotných poisťovní:

 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

Pripravujeme ich aj do dalších formulárov - intrastat, formuláre sociálnej poisťovne a dalších daňových formulárov.