Formuláre a tlačivá - zoznam

Formuláre a tlačivá zaradené do programu FORM studio. FORM studio obsahuje okrem formulárov taktiež vzory textových dokumentov. Ich zoznam je uvedený na tejto stránke.

Potrebný dokument môžete nájsť pomocou vyhľadávania (Ctrl+F).

Základné formuláre

Tieto formuláre sú súčasťou základného modulu:

Doplňujúce skupiny formulárov

Doplňujúce skupiny formulárov sú súčasťou licencie Komplet alebo rozšírenia základného modulu.

Základné formuláre

Daňové formuláre

DPH

 • Daňové priznanie k DPH (platné od 1.1.2009)
 • Daňové priznanie k DPH (platné od 1.4.2009)
 • Súhrnný výkaz k DPH
 • Potvrdenie o postavení daňového subjetku
 • Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - tuzemská osoba
 • Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - zahraničná osoba
 • Vrátenie dane z pridanej hodnoty
 • Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe
 • Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnému zástupcovi
 • Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane

DPFO

 • Daňové priznanie k DPFO Typ A
 • Daňové priznanie k DPFO Typ B

DPPO

 • Daňové priznanie k DPPO
 • Daňové priznanie k DPPO (od 1.1.2009)
 • Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch
 • Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch (od 1.1.2009)
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
 • Prihláška k registrácii daňovníka FO
 • Prihláška k registrácii daňovníka PO

DC

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od 1.1.2009)
 • Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Výkazy

 • Súvaha
 • Súvaha (priebežnej účtovnej závierky)
 • Súvaha (platná od 1.1.2009)
 • Súvaha (priebežnej účtovnej závierky) (platná od 1.1.2009)
 • Výkaz ziskov a strát
 • Výkaz ziskov a strát (priebežnej účtovnej závierky)
 • Výkaz ziskov a strát (platný od 1.1.2009)
 • Výkaz ziskov a strát (priebežnej účtovnej závierky) (platný od 1.1.2009)
 • Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda
 • Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda
 • Prehľad o zmenách vlastného imania
 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku
 • Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku
 • Výkaz o majetku a záväzkoch pre neziskovú účtovnú jednotku
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre neziskovú účtovnú jednotku

Doprava, colné záležitosti

 • Sprievodné osvedčenie EUR. 1
 • Medzinárodný nákladný list
 • Sprievodný list nebezpečných odpadov
 • Sprievodné osvedčenie A.TR

Mzdové

 • Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 • Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Pracovná zmluva
 • Zápočtový list
 • Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Dovolenka
 • Pracovný výkaz
 • Záznam o registrovanom pracovnom úraze
 • Evidencia dochádzky

Ostatné formuláre

 • Mandátna zmluva
 • Plná moc
 • Textový dokument
 • Žiadosť
 • Dopis

Poštové formuláre

 • Podací lístok
 • Poštový peňažný poukaz U
 • Poštová sprievodka
 • Poštový podací hárok
 • Kniha výplatného pre periodické zásielky
 • Denný výkaz poskytnutých neuniverzálnych zásielok a služieb
 • Výplatný zúčtovací lístok
 • Sumárny zúčtovací výkaz
 • Vyúčtovanie zliav za realizáciu výkonov odosielateľom v prospech pošty
 • Kniha výplatného pre reklamné adresované zásielky
 • Poštový peňažný poukaz H
 • Žiadosť na použivanie odpovednej služby
 • Objednávka na výrobu poštovej príležitostnej pečiatky
 • Žiadosť o povolenie

Registrácie

Obchodný register

 • Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe do obchodného registra
 • Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra
 • Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra
 • Návrh na zápis družstva do obchodného registra
 • Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra
 • Návrh na zápis európského zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra
 • Návrh na výmaz európského zoskupenia hospodárskych záujmov z obchodného registra po prenesení jeho sídla do iného členského štátu
 • Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro
 • Súhlas s metódou prepočtu menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro
 • Návrh (podnet) na začatie konania o zhode
 • Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu

Sociálne poistenie

Dôchodkové poistenie

 • Údaje na účely vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov
 • Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke
 • Žiadosť o dôchodok
 • Žiadosť o dôchodok podávaná v cudzine
 • Žiadosť o výpis doby zamestnania
 • Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečenia
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia (od 1.1.2009)
 • Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke
 • Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky
 • Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke
 • Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v Poštovej Banke
 • Žiadosť pozostalej osoby po politickom väzňovi, ktorý bol počas výkonu trestu popravený anebo usmrtený

Nemocenské pojištění

 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
 • Žiadosť o rodičovský príspevok
 • Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti alebo na účet manžela (manželky) v banke

Poistné

 • Registračný list FO
 • Registračný list zamestnávateľa
 • Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na "Podmienky elektronického zasielanie údajov na účely sociálneho poistenia"
 • Výpis z Daňového priznania za rok 2008
 • Mesačný výkaz poistného - príloha
 • Mesačný výkaz poistného
 • Zrušenie prihlásenia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 • Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 • Dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie podľa § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
 • Žiadosť zamestnanca o poskytnutie dávky garančného poistenia
 • Žiadosť o dávku garančného poistenia
 • Vyžiadanie zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia
 • Vyžiadanie ústavnej starostlivosti na účely sociálneho poistenia posudkovým lekárom
 • Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ("pzs")
 • Údaje o zamestnancoch pri poskytovaní dávky garančného poistenia
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia
 • Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Evropská unie

 • Žiadosť o vystavenie form. E 101 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného člen. štátu EÚ, vrát. štátov EHP a Švajčiarska
 • Žiadosť o vystavenie form. E 101 z dôvodu vyslania SZČO na územie iného člen. štátu EÚ, vrát. štátov EHP a Švajčiarska
 • Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby zvyčajne zamestnanej
 • Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby zvyčajne samostatne zárobkovo činnej
 • Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby súčasne zamestnanej na úz. 1 čl. štátu a SZČ na území iného čl. štátu
 • Oznámenie o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
 • Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
 • Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
 • Uplatnenie práva voľby
 • Žiadosť o vystavenie form. E 102 na ďalšie ob. pre osobu, ktorá po uplynutí plat. f. E 101 naďalej vykonáva svoju čin. zamestnanca
 • Žiadosť o vystavenie form. E 102 na ďalšie ob. pre osobu, ktorá po uplynutí plat. f. E 101 naďalej vykonáva čin. osoby sam. zárob. činnej

Úrazové poistenie

 • Čestné vyhlásenie
 • Oznámenie poistnej udalosti
 • Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia
 • Žiadosť o náhradu trov konania
 • Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
 • Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
 • Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia
 • Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania
 • Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením
 • Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom
 • Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty
 • Žiadosť o priznanie úrazovej renty
 • Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie

Štatistika

 • Hlásenie o odoslaní tovaru
 • Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru
 • Hlásenie o prijatí tovaru
 • Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru
 • Hlásenie o uzavretí manželstva
 • Hlásenie o narodení
 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
 • Hlásenie o rozvode
 • Hlásenie o sťahovaní

Účtovné, platobné

 • Faktúra
 • Dodací list
 • Objednávka
 • Príkaz na úhradu/inkaso
 • Pokladničný doklad
 • Zjednodušená faktúra
 • Skladová príjemka, výdajka
 • Cestovný príkaz - vyúčtovanie pracovnej cesty
 • Kniha jázd
 • Záznam o prevádzke vozidla vo vnútroštátnej nákladnej preprave
 • Súhlas na použitie súkromného dopravného vozidla na pracovnú cestu
 • Vyúčtovanie cestovných výdavkov, zahraničnej pracovnej cesty
 • Hromadný príkaz na úhradu (Slovenská sporiteľňa)
 • Hromadný príkaz na inkaso (VÚB banka)

Zdravotné poisťovne

 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca - typ A
 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby - typ B
 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona - typ C
 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov - typ S
 • List SA - zamestnanec a zamestnávateľ
 • List SB - samostatne zárobkovo činná osoba
 • List SC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
 • List SD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby - typ X
 • List XA - zamestnanec a zamestnávateľ
 • List XB - samostatne zárobkovo činná osoba
 • List XC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
 • List XD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie / o vystavenie dokladu o výške príjmu a o preddavkoch
 • Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
 • Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom
 • Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca
 • Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov
 • Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné

Chemická zdravotná poisťovňa Apollo

 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Apollo ZP
 • Registračný list platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - prvá časť - Apollo ZP
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - druhá časť - Apollo ZP
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - SZČO
 • Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Apollo ZP
 • Žiadosť o poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP
 • Oznámenie poistenca / platiteľa poistného Dôvera+ ZP
 • Registračný list platiteľa poistného
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – prvá časť
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – druhá časť
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre SZČO
 • Čestné vyhlásenie Dôvera+ ZP
 • Dispenzárne listiny
 • Návrh na liečenie v cudzine
 • Sprievodný protokol k zúčtovacím dokladom na disketách
 • Vzor splnomocnenia na prevzatie EPZP druhou osobou
 • Zoznam poistencov spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu ZS poskytnutej nezmluvným poskytovateľom ZS pre poistencov spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Žiadosť o preplatenie preventívnej prehliadky organizovaných aktívnych športovcov
 • Žiadosť o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
 • Žiadosť o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre FO
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre PO
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov pre FO
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov pre PO
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti pre FO
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti pre PO
 • Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP
 • Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti
 • Žiadosť na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • Žiadosť o refundáciu nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EU, EHP a Švajčiarska

Spoločná zdravotná poisťovňa

 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné ZP
 • Oznámenie poistenca verejného zdravotného poistenia o zmenách
 • Oznámenie o zmenách údajov zamestnávateľa – platiteľa
 • Oznámenie poistenca / platiteľa poistného
 • Prihláška poistenca verejného zdravotného poistenia
 • Prihláška zamestnávateľa - platiteľa
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - prvá časť - SZP
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - druhá časť - SZP
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (pre SZČO)
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti SZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa

 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie VšZP
 • Oznámenie poistenca / platiteľa poistného VšZP
 • Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách
 • Prihláška / odhláška poistenca
 • Prihláška / oznámenie zamestnávateľa
 • Výkaz preddavkov zamestnávateľa
 • Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa
 • Výkaz preddavkov SZČO
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o plnení odvodových povinností
 • Žiadosť o výpis z účtu poistenca
 • Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP)
 • Dohoda o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti VšZP
 • Hlásenie úrazu (choroby z povolania) alebo iného poškodenia zdravia pre účely vymáhania náhrad za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť

Union zdravotná poisťovňa

 • Oznámenie poistenca/platitela poistného
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Union ZP
 • Prihláška/Odhláška platileľa poistného/Oznámenie o zmenách platiteľa poistného
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejne zdravotné poistenie - SZČO
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ (1. časť)
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ (2. časť)
 • Žiadosť o vydanie Európského preukazu zdravotného poistenia
 • Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie/Odhláška
 • Stanovisko Union zdravotnej poisťovne, a. s. k žiadosti na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Žádost na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Osobné formuláre

 • Prihláška na vysokoškolské štúdium - bakalárske (prvý stupeň) alebo spojené (prvý a druhý stupeň v jednom celku)
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium - magisterské, inžinierske (druhý stupeň)
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium - doktorandské (tretí stupeň)
 • Životopis
 • Žiadosť o rozvod - návrh na rozvod manželsva
 • Potvrdenie o návšteve školy

Zdravotné

 • Hlásenie zhubného nádoru
 • Chorobopis
 • Kontrolné hlásenie zhubného nádoru
 • Hlásenie pre obvodné oddelenie policajného zboru

Konkurz a reštrukturalizácia

 • Zoznamu majetku
 • Prílohy k zoznamu majetku
 • Zoznam záväzkov s prílohami
 • Zmluvný prehľad s prílohami
 • Prihláška pohľadávky
 • Súhrnný prehľad
 • Príloha - voľná strana k prihláške pohľadávky
 • Zoznam pohľadávok
 • Kompenzačná pohľadávka
 • Súpis majetku

Textové vzory

 • Textový dokument - vzor

Daňové

 • Dohoda o spôsobe doručovania písomností
 • Evidencia DPH - vzor 1
 • Evidencia DPH - vzor 2
 • Návrh na exekúciu
 • Odvolanie proti rozhodnutí daňového úradu
 • Oznámenie o nezapočítavaní kurzových rozdielov do základu dane
 • Oznámenie o vykonávaní platieb FO bez zrážky dane nad 100 000 Sk
 • Oznámenie o vykonávaní platieb FO bez zrážky dane nad 100 000 Sk - rozpis
 • Oznámenie o vzniku,ukončení,zmene dane z motorových vozidiel
 • Oznámenie o vzniku,ukončení,zmene dane z pozemkov,stavieb
 • Oznámenie o vzniku,ukončení,zmene dane za užívanie verejného priestranstva
 • Oznámenie o zmene sídla spoločnosti
 • Oznámenie o zrušení stálej prevádzkarne
 • Oznámenie o zriadení stálej prevádzkarne
 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa
 • Oznámenie vzniku,ukončení,zmeny daň. povinnosti k dani za predajné automaty
 • Oznámenie výšky predpokladanej dane
 • Splnomocnenie na zastupovanie v daňovom konaní
 • Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 • Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH
 • Žiadosť o predĺženie lehoty v daňovom konaní
 • Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
 • Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva

Pracovné

 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 • Dohoda o kolektívnej hmotnej zodpovednosti
 • Dohoda o poukazovaní mzdy a iných peňažných plnení na osobný účet zamestnanca
 • Dohoda o skončení pracovnoprávneho vzťahu
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu nevyplatenia mzdy
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca zo zdravotných dôvodov
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu absencie
 • Osobný dotazník
 • Oznámenie o poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci
 • Platový dekrét
 • Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania - zápočtový list
 • Potvrdenie o návšteve lekára
 • Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov
 • Potvrdenie o príjme
 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Potvrdenie praxe
 • Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Pracovná zmluva
 • Pracovný poriadok
 • Prehlásenie o vykonávaní inej zárobkovej činnosti
 • Súhlas pracovného kolektivu - dodatok ku kolektívnej hmotnej zodpovednosti
 • Súhlas so zražaním stravných lístkov zo mzdy
 • Výpoveď zo strany zamestnanca
 • Výstupný list
 • Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely
 • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
 • Žiadosť o poskytnutie odstupného
 • Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

Účtovné

 • Bezpečnostná smernica
 • Dodatok k mandátnej zmluve
 • Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
 • Evidencia pohľadávok
 • Evidencia záväzkov
 • Evidenčný list IS - OOU
 • Harmonogram ÚZ
 • Inventarizačný zápis
 • Inventárna karta majetku
 • Inventárna karta zásob
 • Inventúra účtov
 • Likvidačný list faktúry
 • Likvidačný list faktúry II
 • Likvidačný list faktúry v JU
 • Mandátna zmluva
 • Odpisový plán DHM - zrýchlené daňové odpisy
 • Poučenie oprávnených osôb
 • Poverenie ZO
 • Protokol o zaradení DHM - pozemky
 • Protokol o zaradení DHM - stroje a zariadenia
 • Protokol o zaradení DHM - súbor hnuteľných vecí
 • Protokoly o vyradení a zaradení do užívania DHM všeobecný vzor
 • Príkaz na vykonanie inventarizácie účtov
 • Príkaz na vykonanie inventarizácie účtov menovanie inventarizačnej komisie
 • Registraturný poriadok
 • Registraturný poriadok - Centrálny a pomocný denník organizácie
 • Registraturný poriadok - Literárne informačné centrum
 • Registraturný poriadok - Návrh na vyradenie spisov
 • Registraturný poriadok - Reverz
 • Registraturný poriadok - Vyraďovací zoznam - spisy na priemyselné zničenie
 • Registraturný poriadok - Vyraďovací zoznam - spisy navrhnuté do trvalej archívnej starostlivosti
 • Registraturný poriadok - Výpožičný lístok
 • Registraturný poriadok - Zoznam spisov
 • Registraturný poriadok - Štítok s identifikačnými údajmi
 • Reklamačný protokol
 • Reklamačný protokol II
 • Rozpustenie nákladov na obstaranie zásob
 • Ročné zúčtovanie prídelu do SF
 • Skladová karta zásob
 • Skladová prevodka
 • Skladová príjemka
 • Skladová výdajka
 • Sprievodný list na predkladnie individuálnej účtovnej závierky do ZL pre ÚJ bez povinnosti auditu
 • Sprievodný list na predkladnie individuálnej účtovnej závierky do ZL pre ÚJ s povinnosťou auditu
 • System spracovania účtovníctva
 • Súhlas zamestnanca
 • Tvorba zákonnej rezervy nákladov - IÚD
 • Tvorba zákonnej rezervy nákladov na nevyčerpané dovolenky - IÚD
 • Tvorba zákonnej rezervy nákladov na prémie a odmeny - IÚD
 • Upomienka č. 1
 • Upomienka č. 2
 • Upomienka č. 3
 • Uzavretie účtov hlavnej knihy a prevod ich zôstatkov
 • Valné zhromaždenie - Listina prítomných akcionárov, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Listina prítomných spoločníkov, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Návrh o predložení riadnej (mimoriadnej) indiv. ÚZ, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Návrh o predložení riadnej (mimoriadnej) indiv. ÚZ, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Návrh o schválení výsledku hospodárenia, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Návrh o schválení výsledku hospodárenia, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Voľba členov, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Voľba členov, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Zápisnica zo zasadania, vzor pro a. s.
 • Valné zhromaždenie - Zápisnica zo zasadania, vzor pro spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie, vzor pre spol. s r. o
 • Vyhlásenie o mlčanlivosti
 • Vyúčtovanie úrokov z omeškania
 • Výkaz o spotrebe pohonných látok
 • Výročna správa
 • Zisťovanie výsledku hospodárenia pred zdanením
 • Zásoby, rozpustenie nákladov na obstaranie
 • Zúčtovanie stravných lístkov s DPH
 • Zúčtovanie stravovacích poukážok bez DPH JU vzor
 • Zúčtovanie stravovacích poukážok bez DPH vzor
 • Úprava výsledku hospodárenia na daňový základ

Doplňujúce skupiny formulárov

Závislá činnosť

 • Prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň z príjmov FO zo ZČ
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ
 • Príloha k hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO zo ZČ
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ a daňový bonus
 • Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo ZČ
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ
 • Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia na účely vyňatia úrokového príjmu zo zdanenia daňou vyberanou zrážkou

Spotrebné dane

Spotřební

 • Spotrebná daň z liehu
 • Spotrebná daň z minerálneho oleja
 • Spotrebná daň z piva
 • Spotrebná daň z tabákových výrobkov
 • Spotrebná daň z vína
 • Spotrebná daň z elektriny
 • Spotrebná daň z uhlia
 • Spotrebná daň zo zemného plynu
 • Oznámenie o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu
 • Oznámenie o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu
 • Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane
 • Sprievodný administratívny dokument
 • Zjednodušený sprievodný dokument
 • Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

Majetkové dane

 • Majetkové priznanie

Daň z nehnuteľností

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností PO
 • Príloha k dani z nehnuteľností - daň z pozemkov
 • Príloha k dani z nehnuteľností - daň zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel)
 • Príloha k dani z nehnuteľností - daň zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely)
 • Príloha k dani z nehnuteľností - daň z bytov

Daň z darovania

 • Daňové priznanie k dani z darovania FO
 • Daňové priznanie k dani z darovania PO

Daň z dedičstva

 • Daňové priznanie k dani z dedičstva FO
 • Daňové priznanie k dani z dedičstva PO

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

 • Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností FO
 • Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností PO